خانم جمال مبارز قربانی رقابت شد ؟

شفیع عیار که از سال های زیاد با خانم آریانا و  شوهرش حسیب مخالفت شدید دارد اکنون در برنامه تازه خود می گوید عامل از بین رفتن خانم جمال مبارز خانم آریانا است که عقل سلیم این ادعا را هرگز قبول نمی کند . شفیع عیار ادعا دارد که آریانا باعث شد تا جمال مبارز علیه خانم اش که سه ماه طقل در بطن داشت عقده بگیرد و باعث شود تا جمال مبارز خانم اش را از بین ببرد .

شفیع عیار همچنان از فهیم فنا یادآوری میکند و میگوید وی شخصا فهیم فنا را کمک کرده است تا از افغانستان خارج شود و در تاجیکستان مسکن گزین شود. برنامه شفیع عبار را ضمیمه این مقاله را کردیم تا دیده نظر و تحلیل های خود را بنویسید .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*