آیا پول های کمکی افغان های خارج به نیازمندان واقعی میرسد ؟

۲۰ سال کمک های جامعه جهانی در افغانستان ادامه یافت اما افغانستان تا هنوز کشوریست که اکثر خانواده ها در فقر و ناتوانی مالی بسر میبرند و مردان خانواده از بیکاری رنج میبرند . از موسسات خیریه جهانی شروع تا کمک های مردمی تا اکنون ادامه دارد ولی فقر و بیکاری کم نشد . عده به این باور هستند اگر در این ۲۰ سال بجای ماهی دادن به مردم ماهی گیری را یاد میدادند اکنون وضعیت جامعه چنین نبود . اکنون که عصر تکنالوژی و رسانه های دیجیتلی است تا هنوز مردم به فکر جیب خالی کردن دیگران است . در این آواخر ما شاهد کانال های یوتویب هستیم که در ظاهر میگویند برای مردم ناتوان و فقیر جامعه کمک می کنند و این کمک ها از سوی افغان های صورت میگیرد که خارج از افغانستان زندگی می کنند و وضعیت شکننده مردم را دیده نمی توانند . ولی ما گاهی فکر کردیم که این کمک ها واقعا به دست مستحقین یا نیازمند های اصلی میرسد ؟

در چند روز  احیر ویدیوی در شکبه های اجتماهی دست بدست می شود که یوتیوبرها از پشت پرده کمک ها حرف و حدیث میزنند که نشان میدهد پول های مردم به نیازمند های اصلی نمیرسد . من از تمام هموطن های مقیم خارج مان جدا خواهش میکنم که پول های کمکی تان از طریق خانواده های تان که در افغانستان هستند به مستحقین برساند تا پول های را که به زحمت و کوشش به دست می آورد به دست چند مفت خور نرسد .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*